Marketingový mix

4P, ktoré vám pomôžu zlepšiť vašu marketingovú stratégiu

Marketingový mix predstavuje súbor činností a nástrojov, ktoré firma používa na propagáciu svojho produktu. Zvyčajne sa v praxi stretávame s tzv. 4P, no dnešné moderné online prostredie si často vyžaduje aj rozšírenú verziu marketingového mixu, ktorá môže pozostávať až zo 7P.

 

Čo je to marketingový mix

Marketingový mix predstavuje jednu z najdôležitejších základných pilierov marketingovej stratégie každej organizácie v rámci plánovania marketingu a predaja. Zjednodušene môžeme marketingový mix definovať ako metódu, ktorá slúži na stanovenie produktovej stratégie. Autorom stratégie na základe marketingového mixu je Neil H. Borden.

4P, ktoré poznáme ako marketingový mix dodnes, vytvoril na základe Bordenových myšlienok, E. Jerome McCarthy.

 

Zložky marketingového mixu – 4P

Marketingový mix pozostáva zo 4 komponentov, ktoré sa zvyknú označovať ako 4P:

 1. Product – výrobok/služba
 2. Price – cena
 3. Place – distribučné kanály
 4. Promotion – propagácia

 

1. Produkt

Produkt zahŕňa všetko, čo ponúka organizácia zákazníkovi na uspokojenie jeho potrieb. Môže byť hmotný – výrobky, alebo nehmotný – služby.

Dobrý produkt predstavuje základ úspešného marketingového mixu. Nepodceňujte preto jeho vlastnosti, názov, odlíšenie od konkurencie či očakávania, aké majú zákazníci od produktu. Základom vytvorenia úspešného produktu je poznanie svojej cieľovej skupiny a jej potrieb, ale aj konkurencie.

Pri vývoji kvalitného produktu sú preto nevyhnutné rôzne prieskumy, ktoré vám pomôžu získať relevantné poznatky a pochopiť očakávania verejnosti od produktu.

 

2. Cena

Cena predstavuje hodnotu, ktorú zákazník musí zaplatiť, aby si mohol užiť váš produkt. Cenotvorba je dôležitá súčasť marketingu. Úprava ceny má zásadný vplyv na marketingovú komunikáciu a zároveň ovplyvňuje dopyt po produkte aj samotný predaj. Príliš nízka cena, či časté používanie zliav, však môžu byť kontraproduktívne. Rovnako ale môže byť problém aj príliš vysoká cena.

Pri určovaní ceny produktu je preto dôležité dôkladne si premyslieť cenovú stratégiu a zároveň poznať hodnotu svojho produktu a finančné možnosti cieľovej skupiny.

 

3. Distribučné kanály

Distribučné kanály predstavujú miesta, kde si môže zákazník kúpiť produkt. Radíme sem napríklad kamenné predajne, internetové obchody, obchodných partnerov a zástupcov, veľtrhy, call centrum či rôzne katalógy.

Pri výbere vhodného distribučného kanála je dôležité, aby bola cesta zákazníka k produktu čo najjednoduchšia. Zároveň platí, že pre rôzne produkty sú vhodné rôzne distribučné kanály, pričom v rámci marketingovej stratégie jedného produktu je možné využiť aj kombináciu viacerých distribučných kanálov.

 

4. Propagácia

Pod propagáciu radíme všetky aktivity, ktoré majú zoznámiť zákazníka s produktom a previesť ho celým nákupným procesom až k úspešnej kúpe. Základné komponenty propagácie produktu sú reklama, PR (vzťahy s verejnosťou), osobný predaj a osobitý predaj a publikácia.

Propagácia produktu môže prebiehať v online aj offline prostredí a zahŕňa rôzne formy, napríklad letáky, telemarketing, tlačové správy, reklamu (online, v rádiu, časopise, televízii…), billboardy či bannery.

V rámci propagácie produktu je preto možné využiť rôzne formy. Ich výber závisí najmä od druhu produktu, cieľovej skupiny a rozpočtu marketingovej kampane.

 

Rozšírený marketingový mix

Keďže naša spoločnosť sa neustále vyvíja, čoraz častejšie sa pôvodný marketingový mix zložený zo 4P, rozširuje ešte o ďalšie 3P:

 1. People – ľudia
 2. Process – postupy
 3. Physical evidence – dôkazy o výhodách produktu

 

Význam marketingového mixu

ednotlivé prvky marketingového mixu fungujú v praxi efektívne len vtedy, ak sú vzájomne prepojené. Pri správnom využití tak marketingový mix pomôže firme vytvoriť premyslenú a úspešnú marketingovú stratégiu.

Z dlhodobého hľadiska používanie marketingového mixu šetrí financie a aj čas. Premyslený marketingový mix je zároveň výborným nástrojom na boj s konkurenciou a predbehnutie konkurentov.

 

Prínosy marketingového mixu

Marketingový mix vám pomôže:

  • vytvoriť správnu marketingovú stratégiu,
  • maximalizovať zisk,
  • určiť vhodnosť produktu pre konkrétnu cieľovú skupinu,
  • zvýšiť efektivitu využívania zdrojov.

 

Na záver

Marketingový mix predstavuje efektívneho pomocníka pri plánovaní marketingovej stratégie. Správne vytvorený marketingový mix si vyžaduje aj veľa premyslenia, porozumenie zákazníkom, prieskum trhu či konzultácie s rôznymi odborníkmi.

Radi sa staneme súčasťou vášho tímu a pomôžeme vám využiť potenciál marketingového mixu pre vašu spoločnosť na maximum. V našom call centre máme bohaté skúsenosti s predajnými aj prieskumnými hovormi. Či už potrebujete pomôcť s prieskumom trhu a zákazníkov v rámci navrhovania produktu, hľadáte pre svoj produkt distribučný kanál alebo plánujete efektívnu propagačnú kampaň, sme tu pre vás.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram