Politika IMS

Korektný prístup k našim obchodným partnerom, používanie najmodernejších technológií, ale hlavne profesionalita našich zamestnancov v oblasti predmetu IMS: Prevádzkovanie kontaktných centier., také je každodenné poslanie Crystal Call, a.s.“ A v zmysle plnenia aplikovaných požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 , STN ISO 45001 a ISO/IEC 27001:2014, ktoré patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

Vytvárame orientáciu na zákazníka – jeho požiadavky a očakávania a presadzujeme štandardizované princípy v oblasti informačnej bezpečnosti:

 • Prijímaním náročných strategických cieľov, ktorými zvyšujeme svoju výkonnosť a neustálym zlepšovaním systému manažérstva, jeho efektívnosti a integrity v súlade s novými požiadavkami na poskytovanie služieb.
 • Rozvojom dlhodobých strategických a technologických partnerstiev.
 • Ponukou nových modifikácií poskytovaných služieb s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty pre zákazníka.
 • Rozvojom kompetencií a zručností pracovníkov a motivácie.
 • Uctievaním podnikateľskej etiky a dodržiavaním platnej legislatívy a zákonov.

Manažment Crystal Call, a.s. sa zaväzuje zabezpečiť:

 • Pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v spoločnosti s cieľom zvyšovať ich spokojnosť.
 • Zvyšovanie konkurenčnej kvality pomocou pravidelného preskúmavania vytvoreného systému manažérstva.
 • Potrebné zdroje pre systém manažérstva.
 • Dodržiavanie právnych požiadaviek v oblasti BOZP
 • Komunikovať a angažovať pracovníkov aby sa dosiahla podpora v politike a realizácii BOZP
 • Poskytovať primerané a vhodné zdroje na realizáciu politiky BOZP.
 • Chrániť práva a záujmy zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov implementovaním efektívnych a účinných bezpečnostných mechanizmov a opatrení.
 • Zabezpečiť dôvernosť, dostupnosť a integritu osobných údajov, obchodného tajomstva a iných dôležitých informačných aktív spoločnosti, jej zákazníkov a obchodných partnerov pri ich spracúvaní.
 • Zaistiť bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalitu prevádzkovaných is využívaním moderných informačných technológií a ich postupným zlepšovaním a zefektívňovaním.
 • Zaistiť vysokú úroveň dostupnosti administratívnych systémov a vytvoriť podmienky pre bezpečné umiestnenie jednotlivých komponentov is v závislosti od ich dôležitosti a zabezpečiť ich fyzickú ochranu a ochranu pred vplyvmi okolitého prostredia.

V Bratislave, 01.04.2022

Ing. Peter Kočí
Predseda predstavenstva
Crystal Call, a.s.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram