Vymáhanie dlhov

nemusí skončiť vždy na súde

Vymáhanie dlhov je proces, ktorý žiaľ bežne súvisí s podnikaním. Existujú situácie, kedy stačí jedna upomienka a dlžník sa veľmi rýchlo spamätá. Avšak nie vždy to ide tak ľahko. V niektorých chvíľach nepomôže ani predžalobná výzva a vymáhanie pohľadávok musí ísť na súd.

 

Slováci sú v rámci platení faktúr na čas veľmi nezodpovední. Podľa prieskumu z roku 2017 až 23% faktúr uhrádzajú po splatnosti. Spoločne s Rumunskom sa tak radíme na chvost vyspelej Európy.

S týmto javom sa stretajú jednak firmy v rámci segmetu B2B, ale aj B2C. Prečo je situácia u nás tak zlá, sa môžeme len domnievať. Jedným z dôvodov by mohol byť aj fakt, že sa ľudia a firmy spoliehajú na fakt, že im za omeškanie platby nehrozí žiadny postih. To však nemusí byť vždy pravda. A niekedy je táto osobná skúsenosť veľmi drahá.

 

Čo robiť, keď vám obchodný partner nezaplatil?

Pri podnikaní sa isto stretnete so situáciou, kedy vám klient nezaplatí faktúru na čas. Ako sa v tom prípade zachovať? Predovšetkým je potrebné nereagovať unáhlene a nerobiť náhle rozhodnutia, ktoré by ste mohli neskôr ľutovať.

V prvom rade všetko záleží od toho, kto je váš obchodný partner a ako dobre sa poznáte. Spolupracujete už dlhé roky alebo ide o nové klienta? V oboch prípadoch by ste sa s ním mali čo najskôr skontaktovať. Dobre poslúži e-mail alebo klasický telefonát. Môže sa pokojne stať, že obchodný partner len prešvihol termín splatnosti a na základe telefonátu vám obratom dlžnú sumu uhradí.

Pokiaľ máte takýchto klientov viac, môžete na vymáhanie dlhov osloviť call centrum. Operátori bývajú pravidelne školení na komunikačné techniky a vďaka svojej asertivite sa nenechajú odradiť v prípade prvého neúspechu. Call centrum vie dlžníkov osloviť aj prostredníctvom adresných e-mailov, poštových zásielok alebo SMS správ.

Vďaka telefonátu resp. inému kontaktu s veriteľom je možné za cenu relatívne nízkych nákladov získať okamžitú spätnú väzbu. Pokiaľ teda obchodný partner nebude ochotný komunikovať, rýchlo zistíte, že s ním bez hrozby súdu nepohnete.

 

Vymáhanie dlhov pomocou predžalobnej výzvy

Predžalobná výzva je dôležitý krok, ktorý vie urýchliť zaplatenie vašej pohľadávky. Dávate ňou dlžnému obchodnému partnerovi jasne najavo, že pokiaľ si nesplní svoje povinnosti, ste ochotní ho dať na súd. Ako taká nemá zákonom stanovenú formu ani náležitosti. Mala by však obsahovať základné informácie o dodanom tovare, faktúre a tiež zmienku o tom, že faktúra už je po splatnosti.

Dôležité je poskytnúť obchodnému partnerovi dodatočnú lehotu na zaplatenie dlžoby. Taktiež ho upozornite na fakt, že pokiaľ predsalen nezaplatí, podáte žalobu na súd. Ideálne je pre vytvorenie predžalobnej výzvy osloviť nejakého advokáta alebo advokátsku kanceláriu, ktorá vás bude poprípade zastupovať aj v prípade súdneho procesu.

 

Vymáhanie pohľadávok súdnou cestou

Keď aj napriek predžalobnej výzve sa veriteľ neodhodlá zaplatiť, treba urobiť ďalší krok. Podať žalobu na súd. Žaloba ako taká už musí obsahovať isté náležitosti a preto je lepšie nechať tento krok na odborníkov.

Podanie žaloby je spojené aj s platením súdneho poplatku. Ten sa pohybuje vo výške 6% z istiny (najmenej však 16,50€). V prípade úspešného súdneho procesu je váš obchodný partner povinný zaplatiť vám tieto súdne trovy.

Do žaloby sa odporúča zahrnúť aj tzv. návrh na vydanie platobného rozkazu. Ide o skrátenú formu konania, vďaka ktorej môžete mať podstatne rýchlejšie vo vašich rukách právoplatné rozhodnutie.

Súd na základe pojednávania vyhlasuje rozsudok. Obaja aktéri sa môžu do 15 dní odvolať. V prípade úspechu v súdnom spore je obchodný partner povinný zaplatiť vám dlžné peniaze vrátane úrokov do zvyčajne 3 – 15 dní od právoplatného rozhodnutia. Pokiaľ by tak nespravil, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor sa už postará o vymoženie vašej pohľadávky.

 

Možnosti vymáhania pohľadávok bez súdneho procesu

Existuje niekoľko situácií, kedy sa dá vymáhať pohľadávka aj bez súdneho procesu. Jednou z nich je už spomínaná predžalobná výzva. Ďalšou možnosťou je tzv. upomínacie konanie. Celý proces prebieha elektronicky, pričom sa platí polovičný súdny poplatok.

Cieľom Upomínacieho konania je opäť získanie návrhu na vydanie platobného rozkazu. Ak sú splnené všetky podmienky, súd vydá do 10 dní platobný rozkaz, na základe ktorého môže začať konať exekútor. Pokiaľ podá žalovaný obchodný partner proti platobnému rozkazu odpor, obráti sa súd na vás, či chcete pokračovať v súdnom konaní. Ak odpoviete kladne, postúpi celú vec na príslušný súd.

Druhou možnosťou je rozhodcovské konanie. Pre začatie celého procesu je však potrebné mať uzatvorenú rozhodcovskú zmluvu s daným obchodným partnerom. V prípade, že ju máte, môžete sa obrátiť na rozhodcovský súd. Na Slovensku ich máme zhruba 110. Výhodou je väčšia rýchlosť a menšie súdne trovy. Negatívom je napríklad už spomínaná podmienka rozhodcovskej zmluvy.

Poslednou možnosťou, ako sa dostať aspoň k časti peňazí je postúpenie pohľadávky. Riešenie je vhodné najmä pre tých, ktorí sa nechcú doťahovať s veriteľom na súdoch alebo vedia, že sa k dlžnej čiastke dostanú až za niekoľko rokov. Predaním pohľadávky inej firme vám odpadnú starosti s jej vymáhaním. Na druhej strane treba rátať s tým, že nedostatnete celú dlžnú sumu.

Podnikanie nesie so sebou riziká. Jedným z nich sú aj nezaplatené faktúry. Je preto dôležité si vyberať svojich obchodných partnerov zodpovedne a budovať si s nimi dlhodobý vzťah. Len tak znížite riziko toho, že budete musieť vymáhať pohľadávky od klienta.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram