Informácie

o sprostredkovaní finančnej služby

podľa zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“)

1. Údaje o samostatnom finančnom agentovi (ďalej len „samostatný finančný agent“)

Obchodné meno: Crystal Call, a.s.
Sídlo: Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava
Sektory pôsobnosti: poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, poistenie a zaistenie, starobné dôchodkové sporenie
Register: Zoznam samostatných finančných agentov, Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; poistenia a zaistenia, starobného dôchodkového sporenia
Registračné číslo:  142787
Spôsob overenia zápisu v registri: webová stránka Národnej banky Slovenska  https://regfap.nbs.sk/ 
Deň nadobudnutia oprávnenia poskytovať služby finančného sprostredkovania: 14.7.2011

Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov: 14.07.2011
Podregister poistenia alebo zaistenia: 14.07.2011
Podregister starobného dôchodkového sporenia: 30.08.2021

2. Údaje o majetkovom prepojení a spolupráci s finančnými inštitúciami

Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu.

Aktuálny zoznam finančných inštitúcií: Union poisťovňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Samostatný finančný agent nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančnej inštitúcie. Finančná inštitúcia nemá účasť na základnom imaní a hlasovacích právach samostatného finančného agenta.

3. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania

Na postup pri vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi je možné podať sťažnosť adresovanú samostatnému finančnému agentovi na adresu Hálková 1/A, 831 03 Bratislava a to písomne, alebo ústne do zápisnice, alebo elektronicky e-mailom na adresu: sfa@crystalcall.eu.

Finančný agent je povinný vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote sú povinní písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže finančná inštitúcia, finančný agent a finančný poradca lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

V prípade neuspokojivého výsledku je písomnú sťažnosť možné poslať aj na orgán dohľadu v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní, ktorým je Národná banka Slovenska. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdne. Osobitnými predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, alebo zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov.

4. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou

Poplatky spojené s poskytnutím finančnej služby a ich výška je uvedená v sadzobníku umiestnenom na internetových stránkach jednotlivých finančných inštitúcii, s ktorými ma samostatný finančný agent uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní. S niektorými produktmi neživotného poistenia sú spojené poplatky, ktorých výška je uvedená v príslušných poistných podmienkach.

5. Klienti

Neprofesionálny klient je klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti. Profesionálny klient je každý klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom.

Profesionálny klient je oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Také zaobchádzanie sa poskytne na základe písomného vyhlásenia.

Potenciálny klient je osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania.

6. Právne následky uzatvorenia zmluvy


Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o finančnej službe je predovšetkým vznik práv a povinností klienta aj finančnej inštitúcie, vyplývajúcich zo zmluvy a obchodných podmienok. Zmluva o finančnej službe je záväzok oboch strán respektíve právo na dohodnuté finančné plnenie na dohodnutú dobu. Ak to obchodné podmienky, prípadne účinné právne predpisy dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Jednostranná úprava zmluvných podmienok nie je možná. Predčasné ukončenie zmluvy o finančnej službe ako aj neplnenie si záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, môže mať za následok uplatnenie sankcií.

Právnym následkom uzatvorenia poistnej zmluvy je vznik práv a povinností zmluvných strán upravených právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a ďalších dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva, najmä vzniká právo poisteného na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a povinnosť poistníka platiť poistné.

Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o úvere je vznik práv a povinností zmluvných strán, ktoré sú upravené ustanoveniami zmluvy o úvere, prípadne samostatnými úverovými podmienkami, či ďalšími dokumentmi, na ktoré sa zmluva o úvere odvoláva, pričom tieto musia byť v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Uzatvorením úverovej zmluvy najmä vzniká nárok klienta na poskytnutie úveru a povinnosť klienta splácať úver a to všetko za podmienok uvedených v zmluve o úvere.

Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je vznik práv a povinností zmluvných strán upravených právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a uvedených v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a to predovšetkým vznik účasti sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení. Starobné dôchodkové sporenie predstavuje tzv. druhý pilier dôchodkového systému v Slovenskej republike, ktoré je upravené osobitne ustanoveniami zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Účelom starobného dôchodkového sporenia je spolu so starobným poistením podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe, prípadne pozostalým v prípade jeho smrti. Vstup do starobného dôchodkového sporenia, druhý pilier, nie je spojený s ďalšími dodatočnými nákladmi pre sporiteľa, pretože príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú uhrádzané z poistného na povinné starobné poistenie sporiteľa. Sociálna poisťovňa po zaregistrovaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení prevádza príslušnú časť poistného na osobný dôchodkový účet sporiteľa vo finančnej inštitúcii – dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Úspory nadobudnuté z titulu starobného dôchodkového sporenia možno dediť. Účasť sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení sa prerušuje v období, počas ktorého sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie podľa zákona o sociálnom poistení. Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení nemožno vypovedať, zrušiť ju dohodou alebo od nej odstúpiť. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení stanovuje dôvody, kedy zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikne.

7. Existencia akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent od inej osoby ako klient – odmena.

Finančný agent prijíma odmenu za sprostredkovanie finančnej služby od finančnej inštitúcie s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Táto odmena nesmie brániť povinnosti finančného agenta konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a povinností konať s odbornou starostlivosťou. Vznik nároku na odmenu, výška a splatnosť odmeny sú upravené v osobitných zmluvách s jednotlivými finančnými inštitúciami.

Finančný agent nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie.

Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny za sprostredkovanie finančnej služby.

8. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

Ochranu pred zlyhaním finančnej inštitúcie v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov predstavuje predovšetkým zákonný dohľad Národnej banky Slovenska nad činnosťou finančnej inštitúcie – úverovej inštitúcie. Úverová inštitúcia v zmysle právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky nie je oprávnená žiadať predčasné splatenie úveru z dôvodov, ktoré nastali na jej strane.

Ochranu pred zlyhaním finančnej inštitúcie v sektore poistenia a zaistenia predstavuje predovšetkým zákonný dohľad Národnej banky Slovenska. Za účelom zabezpečenia schopnosti uhradiť v plnej miere všetky záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv poisťovňa tvorí poisťovňa technické rezervy v rozsahu a vo výške stanovenej zákonom o poisťovníctve, pričom ochrana pred zlyhaním poisťovne je zároveň zabezpečovaná systémom zaistenia.

Ochranu pred zlyhaním finančnej inštitúcie v sektore starobného dôchodkového sporenia predstavuje predovšetkým zákonný dohľad Národnej banky Slovenska nad činnosťou dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Vlastný majetok finančnej inštitúcie – dôchodcovskej správcovskej spoločnosti je oddelený od dôchodkových úspor sporiteľov, ktoré sú vo vlastníctve sporiteľov a v správe finančnej inštitúcie - dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, nie v jej vlastníctve. Majetok sporiteľov nepodlieha konkurznej podstate finančnej inštitúcie - dôchodcovskej správcovskej spoločnosti v prípade konkurzu, ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi finančnej inštitúcie - dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Všetok majetok sporiteľov musí byť zverený depozitárovi, ktorým musí byť banka. Depozitár je najmä povinný kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizík pri nakladaní s majetkom vo fonde, kontrolovať dodržiavanie zákona o starobnom dôchodkovom sporení, iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj ustanovenia jednotlivých štatútov fondov spravovaných dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou. Depozitár kontroluje správnosť určenia hodnoty majetku fondu a z toho vyplývajúcej hodnoty dôchodkovej jednotky. Za škodu spôsobenú rozhodnutím, postupom alebo iným konaním dôchodcovskej správcovskej spoločnosti a depozitára v rozpore s právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky ručí Sociálna poisťovňa v plnom rozsahu z rezervného fondu solidarity.

9. Ochrana osobných údajov

Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi finančným agentom a finančnou inštitúciou, a na plnenie úloh a povinností finančného agenta je finančný agent oprávnený požadovať od klienta poskytnutie jeho osobných a kontaktných údajov v rozsahu podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a iné) a zároveň je aj bez súhlasu dotknutej osoby tieto údaje oprávnený spracúvať, získavať ich kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram