Informácie

o sprostredkovaní finančnej služby

podľa zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“)

1. Údaje o samostatnom finančnom agentovi (ďalej len „samostatný finančný agent“)

Obchodné meno: Crystal Call, a.s.
Sídlo: Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava
Sektory pôsobnosti:  Poskytovanie úverov, poistenie a zaistenie
Register samostatných finančných agentov
Registračné číslo:  142787
Spôsob overenia zápisu v registri: https://regfap.nbs.sk/
Deň nadobudnutia oprávnenia poskytovať služby finančného sprostredkovania: 14.7.2011

2. Údaje o majetkovom prepojení a spolupráci s finančnými inštitúciami

Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu.

Samostatný finančný agent nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančnej inštitúcie. Finančná inštitúcia nemá/má účasť na základnom imaní a hlasovacích právach samostatného finančného agenta.

3. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania

Na postup pri vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi je možné podať sťažnosť adresovanú samostatnému finančnému agentovi na adresu Hálková 1/A, 831 03 Bratislava a to písomne, alebo ústne do zápisnice. V prípade neuspokojivého výsledku je písomnú sťažnosť možné poslať aj na orgán dohľadu v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdne. Osobitnými predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

4. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou

S uzavretím poistnej zmluvy nie sú spojené žiadne poplatky ani iné náklady. S investičným životným poistením sú spojené poplatky, ktorých výška je uvedená v sadzobníku umiestnenom na internetových stránkach jednotlivých poisťovní, s ktorými ma samostatný finančný agent uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní. S niektorými produktmi neživotného poistenia sú spojené poplatky, ktorých výška je uvedená v príslušných poistných podmienkach.

5. Klienti

Neprofesionálny klient je klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.

Profesionálny klient je každý klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom. Profesionálny klient je oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Také zaobchádzanie sa poskytne na základe písomného vyhlásenia.

Potenciálny klient je osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania.

6. Právne následky uzatvorenia zmluvy

Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o finančnej službe je predovšetkým vznik práv a povinností klienta aj finančnej inštitúcie, vyplývajúcich zo zmluvy a obchodných podmienok. Zmluva o finančnej službe je záväzok oboch strán respektíve právo na dohodnuté finančné plnenie na dohodnutú dobu. Ak to obchodné podmienky dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Jednostranná úprava zmluvných podmienok nie je možná. Predčasné ukončenie zmluvy o finančnej službe ako aj neplnenie si záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, môže mať za následok uplatnenie sankcií.

7. Existencia akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent od inej osoby ako klient – odmena.

Finančný agent prijíma odmenu za sprostredkovanie finančnej služby od finančnej inštitúcie. Táto odmena nesmie brániť povinnosti sprostredkovateľa konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a povinností konať s odbornou starostlivosťou. Vznik nároku na odmenu, výška a splatnosť odmeny sú upravené v osobitných zmluvách s jednotlivými finančnými inštitúciami.

8. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore poskytovania úverov spočíva ochrana v zákonom stanovených podmienkach, kedy môže banka alebo iný veriteľ alebo ich právny nástupca požadovať predčasné splatenie úveru.

Každá poisťovňa podlieha dohľadu vykonávanom Národnou bankou Slovenska a za účelom zabezpečenia schopnosti uhradiť v plnej miere všetky záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv tvorí technické rezervy v rozsahu a vo výške stanovenej zákonom o poisťovníctve.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje klienta bude samostatný finančný agent spracúvať na účel výkonu finančného sprostredkovania a na iné účely uvedené v § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Klient poskytne podriadenému finančnému agentovi požadované osobné údaje; ak ich klient neposkytne, finančný agent nesmie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram